Het Coronavirus. Wat als je hierdoor minder werk hebt als werkgever?

Het zal niemand ontgaan zijn dat we in een absolute noodsituatie terecht zijn gekomen door toedoen van het Coronavirus. Scholen worden verplicht gesloten, sportwedstrijden en andere activiteiten worden afgelast, horeca wordt gesloten en mensen die verkoudheidsklachten hebben, wordt dringend aangeraden om thuis te blijven en niet meer naar het werk te gaan. Dit alles heeft dus gevolgen voor het volledige maatschappelijk verkeer. En dus ook voor werkgevers heeft dit grote gevolgen.

Maar wat zijn de mogelijkheden voor u als werkgever als u minder werk heeft voor een werknemer als gevolg van het Coronavirus?

In beginsel mag de werkgever de werktijd van werknemers niet eenzijdig verminderen, als de werknemer daarvoor salaris moet inleveren. Hierop geldt in hele bijzondere omstandigheden een uitzondering, te weten de zogenaamde Werktijdverkorting. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan voor bepaalde werknemers of groepen van werknemers voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing verlenen van dit verbod. Hiervoor moet de werkgever een vergunning aanvragen.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting houdt in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is, in dienst blijven van de werkgever, maar dat de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). De werkgever betaalt ‘gewoon’ het loon door aan de werknemer en de WW-uitkering wordt aan de werkgever betaald.
Deze regeling heeft twee voordelen. Ten eerste wordt met gebruik van de werktijdverkorting voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf.
Ten tweede bespaart de werkgever loonkosten. Op grond van het bepaalde in de ‘Regeling onwerkbaar weer’ is de werkgever vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend op grond van werktijdverkorting. Dus zodra de vergunning is verkregen, heeft de werkgever niet meer de verplichting om het loon door te betalen aan de werknemer, voor de niet gewerkte uren als gevolg van de aanvraag.

Voorwaarden werktijdverkorting
Aan deze regeling worden strikte voorwaarden gesteld. De drie voorwaarden voor werktijdverkorting zijn:

• In een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken wordt minimaal 20% minder werk verwacht;
• Door een oorzaak die niet tot het normale bedrijfsrisico hoort;
• En die tijdelijk en niet structureel van aard is

De eis dat minimaal 20% minder werk moet worden verwacht, moet worden aangetoond door de werkgever.

De werkgever moet getroffen zijn door buitengewone omstandigheden, die niet tot het normale bedrijfsrisico horen, zoals natuurrampen, zoals overstroming of een epidemie, zoals het Coronavirus;

De periode van vermindering van werkzaamheden is ten minste 2 weken en ten hoogste 24 weken;
De voorwaarden die door de overheid zijn afgekondigd gelden tot in ieder geval 6 april a.s., zodat aan de eis wordt voldaan dat de periode minimaal twee weken duurt en aannemelijk is dat de periode korter zal duren 24 weken zal duren.

Tot slot geldt nog dat de vermindering van werkzaamheden niet voorzienbaar was, aan welke eis ook wordt voldaan in de huidige situatie.

En geldt deze regeling ook voor alle medewerkers? De werktijdverkorting ziet op werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, maar ziet niet op oproepkrachten met een nul-urencontract, uitzendkrachten en zzp’ers. Voor hen kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Vergunning

Hoe vraagt u de regeling aan? Dat gaat door het aanvragen van een vergunning via het ministerie van SZW. De vergunning wordt verleend voor een periode van ten hoogste zes weken. De werkgever kan drie keer een verzoek indienen tot verlenging van de vergunning, telkens voor een periode van ten hoogste zes weken. In totaliteit dus maximaal 24 weken.

Zodra de werkgever de vergunning heeft ontvangen moet hij dit melden aan UWV. Via UWV kan de werkgever een WW-uitkering aanvragen voor de betrokken werknemer(s). Als de werknemer voldoet aan de voorwaarden, maakt UWV de WW-uitkering aan u als werkgever over.

Een werkgever die meent in aanmerking te komen voor werktijdverkorting kan een aanvraagformulier invullen en indienen via deze link: https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=21972&mNch=yqr3yol89o

Heeft u vragen over de werktijdverkorting of andere gevolgen van het coronavirus op de werkvloer, dan kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialist Erik Jansen