1.

Peelland Advocaten is een advocatenkantoor in Helmond (inschrijfnummer KvK 67584543), georganiseerd als Maatschap.


2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Peelland Advocaten van een cliënt krijgt en voorts alle (rechts)handelingen van Peelland Advocaten ten behoeve van de cliënt inclusief verbintenissen die buiten de opdracht om ontstaan. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.


3.

De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Peelland Advocaten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7A:1680 BW zijn niet van toepassing.


4.

Peelland Advocaten zal zich inspannen om de overeenkomst met de cliënt op een zorgvuldige en deskundige wijze uit te voeren doch zulks uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Tenzij dat door Peelland Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de cliënt niet op het resultaat van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.


5.

De cliënt zal aan Peelland Advocaten gevraagd en ongevraagd alle benodigde informatie verstrekken die voor een juiste uitvoering van de opdracht van belang kan zijn en de cliënt staat er ook voor in dat die informatie juist en volledig is.


6.

In het kader van de opdracht verleent de cliënt aan Peelland Advocaten toestemming om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Peelland Advocaten zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van inschakeling van een deurwaarder) bij het selecteren van deze derde zoveel als mogelijk en redelijk, met de cliënt overleggen. Peelland Advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen, te aanvaarden waaronder een beperking van aansprakelijkheid door die derde. Peelland Advocaten zal deze voorwaarden van de derde mogen tegenwerpen aan de cliënt, voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Peelland Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Peelland Advocaten.


7.

Indien de cliënt een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Peelland Advocaten ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om per omgaande en in ieder geval binnen één maand Peelland Advocaten schriftelijk aansprakelijk te stellen, waarbij de cliënt het bestaan van deze aanspraak deugdelijk dient te onderbouwen, zulks op straffe van verval van het recht tot aansprakelijkstelling. Iedere aanspraak jegens Peelland Advocaten vervalt als na de schriftelijke mededeling door cliënt aan Peelland Advocaten althans die mededeling had behoren te geschieden, twee jaar is verstreken.


8.

Peelland Advocaten is niet aansprakelijk jegens de cliënt zolang cliënt zelf zijn verplichtingen jegens Peelland Advocaten niet is nagekomen. In dat geval heeft de cliënt niet het recht om de opdracht aan Peelland Advocaten in te trekken.


9.

Iedere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Peelland Advocaten (KvK 67584543) afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.


10.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in art. 9 bedoelde verzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 50.000,-.


11.

Peelland Advocaten is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Peelland Advocaten gaat niet verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van een vordering uit hoofde van de opdracht of uit andere hoofde, zoals een onrechtmatige daad. Anderen dan cliënt kunnen aan de opdracht en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Peelland Advocaten voor alle mogelijke aanspraken van derden.


12.

Het honorarium van Peelland Advocaten wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het op de opdracht toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met gemaakte kosten (zoals griffierecht, leges, deurwaarderskosten en dergelijke). Alle bedragen zijn exclusief BTW. Peelland Advocaten en de cliënt zullen nadere afspraken met elkaar maken over de frequentie van de facturering. Peelland Advocaten is altijd gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.


13.

Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn en bij overschrijding daarvan is cliënt de wettelijke (handels)rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten die worden vastgesteld op 15% van het aan hoofdsom verschuldigde. De cliënt heeft geen recht van verrekening of opschorting.


14.

In geval de cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp en daarop aanspraak wil maken, zal Peelland Advocaten een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien bij het indienen van de declaratie van de toevoeging blijkt dat het resultaat van de zaak is dat cliënt daadwerkelijk een geldsom ontvangt (of een vordering met betrekking tot een geldsom krijgt) en de Raad voor Rechtsbijstand op die grond dan wel op een andere grond de toevoeging intrekt, is de cliënt aan Peelland Advocaten een honorarium verschuldigd met terugwerkende kracht, dit conform het uurtarief dat vooraf is overeengekomen.


15.

Op de opdracht en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


16.

Geschillen die ontstaan in verband met of naar aanleiding van de opdracht zullen door de cliënt allereerst aan Peelland Advocaten kunnen worden voorgelegd, die in overleg met de cliënt zal trachten een oplossing voor het gerezen probleem te realiseren. De cliënt heeft de gelegenheid om zijn/haar klacht binnen uiterlijk een maand nadat hij/zij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, kenbaar te maken aan Peelland Advocaten. Mocht Peelland Advocaten de bezwaren naar de mening van cliënt niet bevredigend hebben opgelost, dan kan Peelland Advocaten met de cliënt eventueel nader overeenkomen dat de kwestie wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (zie www.advocatenorde.nl).


17.

Peelland Advocaten is te allen tijde gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector kanton, locatie Eindhoven en ingeval de omvang van de vordering daartoe aanleiding geeft, de sector civiel van deze rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Niettemin heeft Peelland Advocaten het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.