Werknemer, denk niet te licht over het concurrentiebeding!

Werknemer is in 2009 in dienst getreden bij Industrielicht. Werknemer is doorgegroeid naar de functie van office manager binnendienst en is op daarnaast (ook) werkzaamheden gaan verrichten in de buitendienst, als accountmanager (verkoop/acquisitie). In de arbeidsovereenkomst is zowel een relatie- als een geheimhoudingsbeding opgenomen voor de duur van één jaar na einde arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft ontslag genomen en is direct in dienst getreden bij een directe concurrent van Industrielicht, Licht NL, met als functie Key Accountmanager Technische Unie. Industrielicht beroept zich ten aanzien van Werknemer op schending van het relatie- en geheimhoudingsbeding en ten aanzien van Licht NL op het profiteren van deze handelwijze van Werknemer, wat onrechtmatig is.

 

Technische Unie is een klant van zowel Industrielicht als Licht NL. Werknemer zal zich in zijn nieuwe functie uitsluitend, of in ieder geval voornamelijk, richten op Technische Unie. Daarmee beconcurreert hij Industrielicht direct. Industrielicht beroept zich zowel ten aanzien van Werknemer als ten aanzien van Licht NL op het relatiebeding en op het geheimhoudingsbeding en schrijft beiden (voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst) aan dat zij geen arbeidsovereenkomst met elkaar mogen sluiten, of daaraan geen uitvoering mogen geven. Industrielicht stelt dat hierdoor het relatie- en geheimhoudingsbeding worden geschonden.

 

De werknemer en Licht NL stellen zich op het standpunt dat Technische Unie en ook andere klanten van Licht NL al klant waren van Licht NL voordat Werknemer bij Licht NL in dienst trad. De rechter oordeelt dat dit niet uitmaakt. Werknemer kan desondanks in zijn functie bij Licht NL gebruik maken van de kennis die hij tijdens het dienstverband met Industrielicht heeft opgedaan en van de goodwill die hij tijdens het dienstverband met Industrielicht heeft opgebouwd bij klanten van Industrielicht. Hiermee kan hij klanten er mogelijk toe overhalen om uitsluitend bij Licht NL in te kopen. Het is nu juist de strekking van het relatie- en geheimhoudingbeding om dit te voorkomen.

 

Ten aanzien van Licht NL oordeelt de rechter dat zij wist van het bestaan van een relatie- en geheimhoudingsbeding en dat zij desondanks Werknemer in dienst heeft genomen. Licht NL wist tevens van het feit dat Werknemer bij Industrielicht klanten bediende die zij ook bedient en die Werknemer ook bij hen zou moeten gaan bedienen. Zij zou dus direct profiteren van de kennis en ervaring die Werknemer heeft opgedaan bij Industrielicht.

 

De rechter verbiedt het daarom aan Licht NL en aan Werknemer om Werknemer bij Licht NL werkzaamheden te (laten) verrichten voor relaties van Industrielicht én voor mogelijke relaties van Industrielicht waarvoor Werknemer een offerte had afgegeven namens Industrielicht. Om ervoor te zorgen dat dit ook wordt nageleefd door Werknemer en Licht NL, wordt een dwangsom opgelegd van € 2.500,- voor elke overtreding van het relatie- of het geheimhoudingbeding, met een maximum van € 50.000,-.

 

Werknemer heeft bovendien een geldige arbeidsovereenkomst gesloten met Licht NL en Licht NL wist bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dat sprake was van een relatie- en geheimhoudingsbeding. Licht NL zal dan ook zeer waarschijnlijk ‘gewoon’ moeten opdraaien voor betaling van salaris van Werknemer, ondanks het feit dat deze de werkzaamheden waarvoor hij in dienst is getreden, niet kan verrichten (gedurende de periode dat de beide bedingen van toepassing zijn). De reden dat Werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft verricht is namelijk ‘gelegen in een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen’. En dan heeft Werknemer recht op betaling van zijn loon.

 

Ga als werkgever, voordat je een werknemer in dienst neemt die bij een concurrent in dienst is geweest, na of deze werknemer een concurrentie- of relatiebeding had bij de oude werkgever. Als dat het geval is, is het verstandig om je goed te laten adviseren over de eventuele consequenties. Uiteraard zijn de advocaten van Peelland Advocaten je hierbij graag van dienst!